අංශක 360ම පෙනෙන ෆිෂ් අයි කැමරා

5500.00 Rs.

Electronics
April 15, 2018
Country: Sri Lanka
Region: Anuradhapura
City: Nochchiyagama
City area: 36B, Ihala Wetiyawa
Address: Nochchiyagama
Description:

අංශක 360ම පෙනෙන ෆිෂ් අයි කැමරා
2.4 Mega pixel,
1080P
AHD 3.6mm
Bake: Taiwan
6 Powerfull IR Array
Sony Chip


Share Useful information Comments (0)