ඔබේ ව්‍යාපාරයටත් වෙබ් අඩවියක් www.ඔබේනම.com

5000.00 Rs.

Computer
2018/06/27
Country: Sri Lanka
Region: Anuradhapura
City: Nochchiyagama
City area: Ihala Wetiyawa
Address: 36B
Description:

දිනෙන් දින අලුත් වන ලෝකයේ භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවිකරණයට අන්තර්ජාලය භාවිත නොකරම බැරි තත්ත්වයක් මේ වනවිට උද්ගතව ඇත. ඔබ සතුව නව වෙබ් තාක්ෂණයෙන් හැඩවුණ වෙබ් අඩවියක් නොමැති නම් ඒ සඳහා යොමුවන්න හොඳම කාලය මෙයයි.
අපෙන් ඔබට
නොමිලේ ඊමේල් ගිණුම් 10ක්.
ඔබගේ භාණ්ඩ 40ක් දක්වා නොමිලේ ඇතුළත් කිරීම්.
භාණ්ඩ නොමිලේ ඇතුළත් කරගැනීම පිළිබඳව නොමිළේ පුහුණුව.

Contact number: 0714394219

Share Useful information Comments (0)