මැටි වළං හා මැටි ඩබල් ලිප-clay pots and clay burner

300.00 Rs.

Goods
2018/11/17
Country: Sri Lanka
Region: Anuradhapura
City: Nochchiyagama
City area: Kanduwewa
Address: Nochchiyagama
Description:

නොච්චියාගම වළං හා මැටි ඩබල් ලිප ඔබෙි නිවසේ දර භාවිතය කර්යක්ෂම කරවයි. එකම දර කැබලි කිහිපයකින් ලිප් දෙකකින් වැඩ ගත හැකියි.

Contact number: 0714394219
Dilivery free?: No
Type: Brand new
Warranty: no

Share Useful information Comments (0)