පුන් කළස
පුන් කළස
Nochchiyagama (Anuradhapura) - 2018/05/14
Price: 3500.00 Rs.

තනිකරම පොල් කටුවලින් නිමවා ඇත. පොලිෂ් කර අගනා නිමාවකින් ඇත. විදෙස් සංචාරක ආකර්ෂණය සහිතයි. උස 10" විශ්කම්භය 6" බර ග්‍රෑම් 530යි වර්ණය දුඹුරු

For sale Art - Collectibles
පාෙල්කටු කේතලය
පාෙල්කටු කේතලය
Nochchiyagama (Anuradhapura) - 2018/05/09
Price: 300.00 Rs.

පොල්කටුවලින් නිර්මාණය කළ කේතලය. තනිකර පොල්කටුවලින්ම නිම කර අැත. ස්වභාවික සිහිවටනයක් ලෙස වැදගත් ය. අතින්ම නිමවා අැත. උස අගල් 6යි. පළල අගල් 4යි.

For sale Art - Collectibles
පාෙල්කටු නෙලුම් මල
පාෙල්කටු නෙලුම් මල
Nochchiyagama (Anuradhapura) - 2018/05/09
Price: 230.00 Rs.

scription: පොල්කටුවලින් නිර්මාණය කළ නෙලුම් මල පොල්කටුවලින්ම නිම කර අැත. ස්වභාවික සිහිවටනයක් ලෙස වැදගත් ය. අතින්ම නිමවා අැත. උස අගල් 6යි. පළල අගල් 4ය...

For sale Art - Collectibles
පොල්කටුවලින් පැන්ඩා.
පොල්කටුවලින් පැන්ඩා.
Nochchiyagama (Anuradhapura) - 2018/05/09
Price: 280.00 Rs.

පොල්කටුවලින් නිර්මාණය කළ පැන්ඩා. තනිකර පොල්කටුවලින්ම නිම කර අැත. ස්වභාවික සිහිවටනයක් ලෙස වැදගත් ය. අතින්ම නිමවා අැත. උස අගල් 6යි.

For sale Art - Collectibles
පාෙල්කටු අලියා
පාෙල්කටු අලියා
Nochchiyagama (Anuradhapura) - 2018/05/09
Price: 175.00 Rs.

පොල්කටුවලින් සැකසූ අලියා. සිහිවටනයක් ලෙස විශේෂයි.

For sale Art - Collectibles
පොල්කටුවලින් නිර්මාණය කළ මාලුවා
පොල්කටුවලින් නිර්මාණය කළ මාලුවා
Nochchiyagama (Anuradhapura) - 2018/05/09
Price: 150.00 Rs.

පොල්කටුවලින් නිර්මාණය කළ මාලුවා. තනිකර පොල්කටුවලින්ම නිම කර අැත. ස්වභාවික සිහිවටනයක් ලෙස වැදගත් ය. අතින්ම නිමවා අැත.

For sale Art - Collectibles