කෝවක්කා/KOWAKKA/ (Coccinia grandis) කොළ
Online typing
Home security
1.3Mp Bulb Camera 360 View
පොල් පළා
VEHICLE MIRROR 7 ’’ MONITOR (TuCH SCREEN)
හිසකෙස් සඳහා තෙල් වර්ග
බතික් කමිස
VEHICLE MIRROR 7 ’’ MONITOR
HIK VISION 2 Megapixel CCTV Camera
2 MP high performance Color night vision camera

Featured

2 MP high performance Color night vision camera

2 MP high performance Color night vision camera

Key Features2 MP high performance CMOS 1920 × 1080 resolutionFull time color3.6 mm, 6 mm fixed lens..

Rs.4,500.00

HIK VISION 2 Megapixel CCTV Camera

HIK VISION 2 Megapixel CCTV Camera

2 Megapixel high-performance CMOSAnalog HD output, up to 1080P resolutionTrue Day/NightOSD menu, DNR..

Rs.4,500.00

VEHICLE MIRROR 7 ’’ MONITOR (TuCH SCREEN)

VEHICLE MIRROR 7 ’’ MONITOR (TuCH SCREEN)

7 inch touch screen bluetooth MP5 Car Rear view Mirror Monitor TF USB 800*480 LCD FPV BT mirror PAL/..

Rs.5,350.00

බතික් කමිස

බතික් කමිස

කපු රෙද්ද, ප්‍රමාණය 15.5..

Rs.1,400.00

හිසකෙස් සඳහා තෙල් වර්ග

හිසකෙස් සඳහා තෙල් වර්ග

හිසකෙස් සඳහා තෙල් වර්ග..

Rs.1,000.00

VEHICLE MIRROR 7 ’’ MONITOR

VEHICLE MIRROR 7 ’’ MONITOR

Monitor Features:– Super slim– Super high-quality picture– TFT-LCD, display your favorite VCD, DVD, ..

Rs.5,100.00

GSM alarm system intercom smart home GSM SMS 900/1800/1900 security house alarm system

GSM alarm system intercom smart home GSM SMS 900/1800/1900 security house alarm system

GSM alarm system intercom smart home GSM SMS  900/1800/1900 security house alarm system1  ..

Rs.8,500.00

1.3Mp Bulb Camera 360 View

1.3Mp Bulb Camera 360 View

There are two options for cameras: 1. Camera only: the light can be set to “automatic” mode, support..

Rs.6,500.00