අමුවෙන් සැපයිය හැක.

Write a review

Please login or register to review

polpala - Aerva lanata - පොල් පලා කොළ, මල්, මුල්

  • Product Code: herbal
  • Availability: 100
  • Rs.20.00


This product has a minimum quantity of 100

Related Products

කෝවක්කා/KOWAKKA/ (Coccinia grandis) කොළ

කෝවක්කා/KOWAKKA/ (Coccinia grandis) කොළ

බහුවාර්ෂික වැල් ශාකයකි.රුධිරයේ සීනි මට්ටම පාලනය කිරීමට සමත්.සෙංගමාලය, තුවාල, ඉදිමුම්, කැස්ස, උණ, අක්..

Rs.30.00

Tags: polpala - Aerva lanata - පොල් පලා කොළ, මල්, මුල් අමුවෙන් සැපයිය හැක.